ประวัติวิทยากร

ณชดล  อารีวงศ์

วิทยากร/ที่ปรึกษา  ด้านจิตวิทยาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  จิตวิทยาอุตสาหกรรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  บริหารธุรกิจ  (MBA)

วุฒิบัตร

 • หลักสูตร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์กรยุคใหม่
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • หลักสูตร การจัดการงานบุคคล
  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
 • หลักสูตร mini MBA in Marketing (การบริหารการตลาดสมัยใหม่)

ประสบการณ์การทำงาน

 • กรรมการพิจารณารางวัลด้านการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานระดับประเทศ
  Thailand 5S Award
  Thailand KAIZEN Award
  Thailand Quality Prize
  มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชม ตรวจประเมิน และให้คำแนะนำองค์กรชั้นนำต่างๆ จากทั่วประเทศที่ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  บริษัทมหาชนที่มีพนักงานมากกว่า 2,500 คน
 • Section Head แผนกทรัพยากรบุคคล
  บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่ ซอยรางน้ำ)
  ผู้จัดจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี อากร ที่มีชื่อเสียงรายใหญ่ของประเทศไทย

ประสบการณ์บรรยายต่างประเทศ

 

บริษัท ช. การช่าง (ลาว) จำกัด
ณ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี  แขวงไซยะบุรี   สปป.ลาว

 

โครงการ Professional Employee Development Program
โดย Japan – Thailand Economic Cooperation Society : JTECS
ณ นิคมอุตสาหกรรม Phnom Penh Special Economic Zone,  กัมพูชา

ประสบการณ์บรรยายสถาบันการศึกษา

อาจารย์พิเศษ  บรรยายให้กับสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน
เช่น  วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์   องค์การและการจัดการ  จิตวิทยาการสื่อสาร   Fundamental Factory Management  เป็นต้น

ประสบการณ์โครงการพัฒนาบุคลากร

 • โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะ พนักงานระดับ 2-5 กลุ่มเทคนิควิชาชีพ
  การประปานครหลวง ( 3 รุ่น )
 • โครงการพัฒนาและยกระดับทักษะการบริหารจัดการ
  ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร   ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • โครงการพัฒนาความเชื่องโยงวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร สู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  บริษัท โอ เอ็ม จี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • โครงการพัฒนาบุคลากร Team Leader Development Program (TLDP)
  บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จํากัด และบริษัทในกลุ่ม ( 2 รุ่น )
 • โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน
  บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด
 • โครงการผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( 3 รุ่น - ทั่วประเทศ )