ผลงาน

บริการจัดฝึกอบรม

 • โดดเด่นด้วยความใส่ใจกระบวนการออกแบบหลักสูตร และโปรแกรมการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการขององค์กร
 • ตรงเป้าหมาย ได้ผลจริง ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์กับผู้เข้าฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มภายในองค์กร
 • สามารถพิจารณากำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่องค์กรสะดวก
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในวันจัดฝึกอบรม/สัมมนา
 • ข้อมูลความลับภายในขององค์กรท่าน จะไม่ถูกนำไปเปิดเผย

ตัวอย่างหลักสูตรที่ให้บริการ

มวดทักษะการบริหาร (Management)  

 • ทักษะการบริหารสำหรับผู้จัดการรุ่นใหม่
 • เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
 • การกำหนดเป้าหมาย การวางแผน และการสอนงาน

หมวดจิตวิทยาการทำงาน (Psychology)

 • การสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
 • บุคลิกภาพสำหรับงานบริการอย่างมืออาชีพ
 • Presentation skill  ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • Team Building เพื่อการทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างมีความสุข

หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource)

 • On the Job Training : OJT  การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)

 • การลดต้นทุน ด้วยการกำจัดความสูญเปล่า 7 ประการ + 1
 • การปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแนวคิด Kaizen

นอกจากตัวอย่างหลักสูตรที่ให้บริการแล้ว เรายินดีที่จะออกแบบหลักสูตรและจัดฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของคุณด้วยเช่นกัน
โปรดให้ความไว้วางใจ  และอย่าลังเลใจที่จะติดต่อเรา เราพร้อมพัฒนาและก้าวไปพร้อมกับคุณ !

เพลิดเพลินกับการเรียนรู้

นอกจากองค์ความรู้ ประเด็นสำคัญที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับแล้ว  เรายังคำนึงถึงการสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้  ให้มีความเพลิดเพลิน สนุกสนาน มีส่วนร่วม และได้ลงมือฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด คุณจึงมั่นใจได้ว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ควบคู่ความสนุก และปลุกแรงบันดาลใจเติมไฟให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ใส่ใจการออกแบบหลักสูตร

เพราะเราเข้าใจถึงความแตกต่างของกระบวนการเรียนรู้ และความแตกต่างของบุคคลเราจึงมุ่งเน้นการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าอบรม ทั้งกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มสำนักงาน และพนักงานปฏิบัติการในกระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้เข้าอบรม และองค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด และหากมีข้อสงสัยสามารถขอคำแนะนำ ปรึกษาในระหว่างการฝึกอบรมได้อย่างเต็มที่

ข้อคิดผ่านกิจกรรม

ผู้เข้าอบรมจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ผ่านการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สะท้อนประเด็นสำคัญ ได้ข้อคิดที่สามารถนำไปประยุกต์กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงการทำ Workshop ร่วมกับการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้สื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิด รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันต่อไป

Team Building

Modern Team Building

หากคุณเขินอายกับการต้องออกไปเต้นหน้าห้องสัมมนา หรือการแต่งกายที่ไม่คุ้นเคยเพื่อเดินเข้าฐานกิจกรรม เราอยากให้คุณได้มีประสบการณ์กับ Modern Team Building ด้วยการออกแบบ Team Building รูปแบบใหม่ ที่จะเสริมทัศนคติเชิงบวก และสร้างแรงบันดาลใจต่อการทำงานเป็นทีม  ด้วยหลักจิตวิทยา และกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ที่มีความเพลิดเพลินและได้ประโยชน์เช่นกันเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่กับการเรียนรู้ไปกับเรา !

Team Building

หากการร้อง การเต้น เล่นกิจกรรมฐาน เป็นความสนุกสนาน ที่ตรงกับวัตถุประสงค์หนึ่งขององค์กร ซึ่งไม่น้อยไปกว่าการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานเป็นทีมของคนในองค์กรเรามีประสบการณ์ที่จะสามารถให้บริการจัดให้คุณได้รับความสนุกสนานและสาระ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความประทับใจ ได้พลังความสามัคคี อันจะส่งผลดีต่อการสื่อสาร และทำงานร่วมกันในองค์กรต่อไป

สอบถามข้อมูล 092 645 9394