หลักสูตร การทำงานร่วมกับคนต่าง Gen อย่างเข้าใจและมีความสุข

บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Panasonic   จัดฝึกอบรมหลักสูตร การทำงานร่วมกับคนต่าง Gen อย่างเข้าใจและมีความสุข ในรูปแบบการเรียนรู้แบบ Activity Base Learning ได้ข้อคิดผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่แปลกใหม่
ไม่น่าเบื่อ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง